Visjonsstyrt menighetsliv

Kirkene i Storbritannia var, blant europeiske kirker, tidlig ute med å tenke strategier og kirkelig ressursbruk. Dette gjelder også den anglikanske kirke (CofE). Ikke minst hadde dette med økonomiske forhold å gjøre. Til forskjell fra de evangeliske folkekirkene i Tyskland og Skandinavia, som i stor utstrekning var finansiert via offentlige midler, var CofE avhengig av den kirkelige grasrotøkonomi. Dette førte til at en var nødt til vurdere ressursbruken i kirken og foreta vanskelige prioriteringer. I lys av de stadig nedadgående kurver for medlemskap, i CofE må medlemmene aktivt bekrefte sitt medlemskap hvert 7 år, og det økende antall stengte kirker, tvang det seg fram en økende bevissthet om hva som er kirkens egentlige oppdrag i verden.

Jf rapporten Mission-shaped- church på denne blogg (22 juli 2011). Fra og med slutten av 1980 tallet vokste det fram ulike programmer som skulle hjelpe til å drive målrettet planlegging og tenke igjennom visjonene for menighetene. Den boken som skal omtales her summerer opp utviklingen fra flere bispedømmer, særlig London, og gir oversikter over noen av resultatene.

Mike Chew & Mark Ireland, How to do Mission Action Planning. A vision-centred approach, London: SPCK 2009 (155s).

                    How to Do Mission Action Planning: A Vision-centred ApproachForfatterne tar utgangspunkt i et program som ble lansert av David Hope, biskop av London 1991-1995. Det ble kalt Mission Action Planning (MAP), og ble introdusert i alle menigheter i London bispedømme. På spørsmålet om det ikke bare dreide seg om en kopiering av næringslivets tenkesett, svarte Hope med å henvise til Pastoralbrevenes visjon om å være gode forvaltere. Dessuten understreket han at det var viktig å være åpen for Den Hellige Ånds ledelse, ”Sometimes when you are making your plan, something comes in from the side wind and turns it upside down – that´s the work of the Holy Spirit” (s33). Da David Hope senere ble erkebiskop av York introduserte han MAP der, og la enda mer vekt på den åndelige side, på bønn og det å lytte til Åndens ledelse.

Chew og Ireland henviser også til sine erfaringer forskjellige steder i landet, og behandler MAP som et rammeverk som gir rum for å bruke ulike programmer for menighetsutvikling. Fordelen er at det gir mange konkrete og nyttige innspill for menighetslivet, samtidig som det er fleksibelt og ikke knyttet opp til et spesielt opplegg.

Men formuleringen av en visjon for menighetens liv hører alltid med:

A good Vision statement, shared and supported by people, can inspire them to pray about the future and to get involved in practical ways. It acts like a compass and a magnet – pointing the way ahead, and drawing and drawing the people to work together. (s70).

Det er for tidlig å summere opp de statistiske resultater, men av 19 bispedømmer hvor en har utprøvd MAP prinsipper har 11 registret numerisk vekst i det ukentlige gudstjenestebesøket. Adskillig flere bispedømmer er preget stagnasjon og tilbakegang.

Selv mener jeg at norske menigheter mange steder i landet står foran en skjebnetid. Ikke bare vil overføringene fra det offentlige gradvis reduseres på bekostning av helse, eldreomsorg og skoledrift, men de svake gudstjenestestatistikkene, særlig for barn og ungdom, viser at det er fare for kirken. Det finnes ikke noen lettvinte løsninger på denne sitasjonen, men vi kan utvilsom lære av hvordan CofE mange steder har taklet situasjonen. Ikke minst på bispedømme nivå!

Grove books – overkommelig lesning

Jeg hørte en gang en norsk biskop, nå pensjonert, si omtrent følgende: travelheten i tjenesten fører lett til at en slutter å lese, så slutter en å skrive og så slutter en å tenke, i et hvert fall nytt og friskt. En engelsk biskop sa det slik, jeg rekker ikke å lese så mange store bøker, men Grove booklets er overkommelig lesning og setter meg på sporet av mange ting som er viktige for min tjeneste.

Dette innlegget er rett og slett litt reklame for de ni seriene med meget informativ og overkommelig lesning fra Grove books i Cambridge. Det dreier seg her om hefter på 28 sider fordelt på følgende serier: Ethics, Evangelism, Renewal, Spirituality, Education, Pastoral, Biblical, Youth og Worship. Det kommer fire hefter i hver serie i året, og en kan abonnere på et visst antall serier eller kjøpe hefter enkeltvis, enten ved å få de tilsendt eller laste de ned fra http://www.grovebooks.co.uk/. Grove books markedsfører seg under slagordet Not the last word – but often the first. Dette innebærer at det ofte er forfattere som er pionerer på et område som skriver, men at ikke alt innen et emne kan dekkes i dette begrensede formatet. Her er muligheter for lett tilgjengelig intellektuell og åndelig stimulanse for prester, biskoper og andre med kristent lederansvar

Jeg nevner noen meget lesverdige hefter, her ledsaget av den omtale utgiverne selv gir:

P 120 Ministry Burnout

 
Burnout is not a single condition but a syndrome which can include numerous elements, including depression, and is typically marked by emotional exhaustion, detachment and a sense of lack of achievement.This well-researched study, which also draws on the author’s personal experience, looks at both practical causes and steps towards recovery and prevention, including clarity about role, prioritization and the fit between role and personality. But alongside these practical resources it asks some core questions about identity and purpose: are we working with God or for God? And do we live the truth of the grace of God that we proclaim?
 
 
 

P 101 Shame

 
We are used to talk of sin and guilt in our churches. But a more pervasive problem is that of shame, with its complex roots in society as well as the individual, and its wide and damaging effects.This study reflects on the roots and reality of shame, what Scripture has to say about it, and how good pastoral practice can bring healing and wholeness – an essential pastoral handbook.

R 17 Developing Visionary Leadership

Visionary leadership is a gift of God given to enable churches to grow and express the life of the kingdom. But what is involved in developing vision, and what skills are needed to turn vision into reality? This study, the collaboration of a church leader and a business leader, outlines the key issues, obstacles and ways forward. It will stimulate and challenge, and it lists resources which can help to take your thinking and practice forward.

Om du skulle befinne deg på et besøk i Cambridge finner du ekspedisjon og lager for Grove books i kjelleren på Ridley Hall.