N T (Tom) Wright underviser «on-line»

Under et studieopphold ved Universitet i Oxford på begynnelsen av 1990 tallet hadde jeg priviligiet av å følge forelesninger med Tom Wright. Han var da «fellow and tutor of Worchester college», og holdt forelesninger som samlet mange av Oxfords teologistudenter. Jeg ble tipset av en av kollegaene ved et teologisk college om at her var en stigende stjerne, og jeg ble fra første time fascinert av hans brede kunnskaper, og hans pedagogiske egenskaper.

Det var da også først på 1990 tallet at han begynte å publisere en imponerende rekke bøker, både dyptpløyende akademiske verker og forholdsvis populære bøker om teologiske emner. Jeg har forsøkt å holde tritt med å lese hans bøker, men har måttet  gi det opp. Det er simpelt hen et for massivt forfatterskap!

Skulle jeg nevne en av hans akademiske avhandlinger tror jeg vil velge The Resurrection of the Son of God: Christian Origins and the Question of God, London: SPCK 2003. Det dreier seg her særlig om tradisjonsgrunnlaget bak den kristne forforkynnelse av Jesu oppstandelse.

The Resurrection of the Son of God

Og en av hans populærteolgiske, Simply Christian: Why Christianity Makes Sense, Hardcover ed. SPCK 2006 co-edition HarperCollins Pub. 2006. Det er en velskrevet bok som det er en fryd lese.

Simply Christian: Why Christianity Makes Sense

Nicholas Thomas Wright ble utnevt til biskop av Durham i 2003, en stilling han valgte å forlate 2010, 62 år gammel. Han har nå status som forskningsprofessor ved St Andrews Universitetet i Skottland. En stilling han bruker til forskning, bokskrivning og forelesninger i mange land.  Jf en en kort biografi og  en nesten komplett liste over hans publikasjoner, http://en.wikipedia.org/wiki/NT_Wright

Når jeg nå nevner hans navn er det fordi at mye av hans undervisning er gjort tilgjengelig on-line, http://www.ntwrightpage.com/ . Det er spennende å lytte han!

Om å vokse mot trenden

Spørsmål om tilstanden for tysk og og europeisk kirkeliv kommer stadig opp. Jeg finner det best å vise til et tidligere innlegg på denne blogg.Vi lever jo i en tid hvor de fleste rapporter og statistikker om kirkeliv i Europa viser nedadgående kurver, jf omtalen av den store europeiske samfunnsundersøkelsen (European Social Survey, ESS,http://www.europeansocialsurvey.org/ )i Aftenposten lørdag 21 nov 2009, som hevder at bare hver 6 europeer nå regner seg som religiøs. Og mens det tidligere har vært de etablerte protestantiske kirker som har hatt størst nedgang i gudstjenestebesøk, gjør den samme tendens seg nå gjeldende for de katolske kirker. Denne undersøkelsen hevder at 30% av registrerte medlemmer av den katolske kirke nå går i kirken hver søndag, mens det tilsvarende tall for protestanter er 10%. De nordiske landene ligger helt på bunnen, og for Norge oppgis at 4,3% av befolkningen går til en kristen gudstjeneste hver søndag. Antallsmessig er det nå, for hele Europa, tre ganger så mange katolikker som protestanter som er i kirke på en søndag. Av verdens befolkning regner en nå med at 33,32% er registrerte som medlemmer av et kristent kirkesamfunn, mens 21,01% er muslimer. 13,26% er registrert som hinduer og 5,84% en buddhister. 11,77% regnes som ikke-religiøse og 2% som ateister.

Selv har jeg i ulike sammenhenger hevdet at det bare er i England at det nå finnes et voksende antall menigheter som har maktet å snu noe av den negative utviklingen i Europa. Og særlig gjelder dette for London bispedømme inne CofE. Desto mer gledelig er det å kunne konstatere at det nå finnes tendenser til en positiv utviklig også innen de evangeliske kirkene i Tyskland. Boken Wachsen gegen den Trend. Analysen von Gemeinden mit denen es aufwärtsgeht, (Å vokse mot trenden. Analyse av menigheter som det går oppover med), Wilfried Härle (o.a.)(2008), er således meget interessant.

Wachsen gegen den Trend: Analysen von Gemeinden, mit denen es aufwärts gehtBak denne står en gruppe forskere knyttet til det teologiske fakultet i Heidelberg, med støtte fra sentrale organer innen EKD. Her presenteres en analyse av forholdene i 32 menigheter i ulike deler av Tyskland, som, ut fra de kriterier som lagt til grunn, i tidsrommet 2003-2006 kan sies å ha erfart en viss vekst. De metodiske premisser for undersøkelsen presenteres i et innføringsavsnitt (9-14) og det presiseres at en primært har operert med to enkle ytre kriterier: Tallmessig vekst i medlemstall og tallmessig vekst i gudstjenestebesøk. Et mål med undersøkelsen er, i den aktuelle situasjon at mange menigheter innen EKD er stagnert eller i tilbakegang, å vise at noen menigheter tross alt vokser og at disse kanskje kan fungere som modeller og være til inspirasjon for andre. Fra et statistisk synspunkt kan en gruppere disse menighetene i tre kategorier:

Noen har hatt vekst i medlemstallet uten at gudstjenestedeltakelsen har økt i denne perioden. Andre har hatt vekst i gudstjenestebesøket selv om medlemstallet har vært tilnærmet konstant. Og noen har hatt vekst i gudstjenestebesøket selv om det nominelle medlemstall er gått tilbake.

Det er flere i den sistnevnte gruppen som kunne framheves, la oss bare kort nevne én (s59-67), menigheten i den lille byen Cleebronn i Württemberg. Her er 2751 innbyggere. I 2006 var 1567 medlemmer i den evangeliske kirken, en nedgang på 98 i forhold til 2003. I samme tidsrom økte gudstjenestebesøket fra 40 til 90, altså en vekst på 125 %. Tre stikkord nevnes i  ‘fasiten’ som mulige forklaringer: nye gudstjenesteformer, ny vektlegging av ungdomsarbeid og Alpha kurs. Jeg kan her ikke gå innpå flere detaljer fra denne boken, men en mer omfattende omtale foreligger, fra denne forfatters hånd, sammen med en bredere presentasjon av utviklingen i de evangeliske kirker i Tyskland, i en artikkel i Halvårsskrift for Praktisk Teologi, 1/2010 – 27 årgang, 26 – 39, «Menighetsutvikling i misjonsperspektiv – også i Tyskland? Noen trekk ved den kirkelige  og teologiske utvikling i de tyske folkekirker».

Desverre er det gått mye tilbake med tyskkunnskapene i norsk sammenheng, men jeg vil sterkt opfordre slike som har hatt tysk som skolefag til å blåse støvet av kunnskapene sine og forsøke å følge med i det som nå skjer innen feltet menighetsutvikling i Tyskland. Ikke minst foregår det mye spennende  i sammenheng med Instituttet i Greifswald, jf link. Tyskerne, og det gjelder også det som skjer innen de lutherske landsdelskirkene, er kommet lenger enn kirkene i Norden i en realistisk vurdering av sin situasjon, og dermed også i vilje til konstruktiv nytenkning.

Commentaries on the Gospels

Det hender at prester spør meg om anbefaling av egnede kommentarer til sine prekenforberedelser. Nå er det ikke like lett å orientere seg i den strøm av enkeltkommentarer og kommentarserier som finnes på markedet, men jeg vil nevne 2-3 som jeg har hatt nytte av selv. Disse vil interessere noen som liker, fra tid til annen, å ta et dypdykk tekstene. Jeg oppgir priser og hvor du kan få tilsendt bøkene portofritt.

Til Matteusevangeliet tror jeg ingen slår Michael J. Wilkens, Matthew. The NIV Application Commentary. From biblical text . . . to contemporary life, Grand Rapids: Zondervan 2004 (1003 s). Denne er en del av en serie til hele Bibelen, men har, som alle serier, sine svake ledd. Kommentarene i denne serien tar oss med i en prosess over tre trinn: Original Meaning – Bridging Contexts – Contemporary Significance. Som ekseget har Wilkins sin styrke i det historiske arbeid med tekstene, med det er imponerende hvordan han gjennomfører prosjektet med den heremeneutiske  refleksjonen og prekenaktualisering også. Amerikanske bøker er forbausende billige, du får den fritt tilsendt i Hardcover fra The Book Depository, jf. link under Bokbestillinger, for 25 euro (under Nkr 200).

MatthewTil Johannesevangeliet har jeg valgt Craig S. Keener, The Gospel of John. A Commentary. vol one & two,Peabody: Hendrickson 2003 (til sammen 1636 s). Dette er rett og slett en imponerende kommentar, særlig  til  Johannesevangliets teologiske og historiske kontekst, men også med grundig drøftelse av tekstene . Du får den fritt til sendt i paperbackutgave i to bind for 38 euro (under Nkr 300).

The Gospel of John

Til slutt skal nevnesKenneth E. Bailey, Jesus Through Middle Eastern Eyes. Cultural Studies in the Gospels,Downers Grove,Ill.: InterVarsity Press/London: SPCK 2008 (443 s). Grunnen til at jeg nevner denne boken, som jeg har omtalt før, er at denne inneholder noen særdeles interessante drøftinger av det lukanske særstoffet i evangeliene. Særlig liknelsene. Du får den fritt tilsendt for 16.75 euro, hvilket tilsvarer omlag Nkr 130.

Jesus Through Middle Eastern Eyes: Cultural Studies in the Gospels